poniedziałek, 27 marca
Shadow

Tag: zielona pieruszka

Zdrowotne właściwości pietruszki

Zdrowotne właściwości pietruszki

Zdrowie
Zie­lona natka pie­truszki głów­nie koja­rzy nam się z sałat­kami, czy dodat­kiem do zup. Zie­lona część korze­nia pie­truszki posiada wiele wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych, warto ją zatem jeść codzien­nie. Dla­czego? W pie­truszce znaj­duje się miry­sty­cyna. Jest to sub­stan­cja odpo­wie­dzialna za spowolnienie roz­prze­strze­nia­nia się komórek nowo­tworowych w orga­ni­zmie. Dodat­kowo hamuje roz­wój nowo­tworu znaj­du­ją­cego się w płu­cach oraz żołądku. Pie­truszkę zatem można zali­czyć do natu­ral­nych związ­ków hamu­ją­cych wzrost komó­rek rako­wych. Pie­truszka posiada rów­nież wła­ści­wo­ści oczysz­cza­jące orga­nizm z tok­sycz­nych sub­stan­cji takich jak metale cięż­kie i pesty­cydy. Które są odpo­wie­dzialne za uszko­dze­nie układu ner­wo­wego...