poniedziałek, 27 marca
Shadow

Tag: endokrynologia

Choroba Hashimoto

Choroba Hashimoto

Zdrowie
Hashi­moto – co to wła­ści­wie jest za cho­roba i co ją powo­duje. Nazwa cho­roby pocho­dzi od nazwi­ska japoń­skiego chi­rurga dr Hakaru Hashi­moto, który jako pierw­szy w roku 1912 opi­sał cztery przy­padki tej cho­roby. Popu­larne obec­nie Hashi­moto to prze­wle­kłe, lim­fo­cy­towe zapa­le­nie tar­czycy. Cho­roba ta jest zali­czana do cho­rób o podłożu auto­im­mu­no­lo­gicz­nym. W nor­mal­nych warun­kach, czyli w zdro­wym orga­ni­zmie układ immu­no­lo­giczny chroni przed zaka­że­niami. Nie­stety w wyniku nie­pra­wi­dło­wego pobu­dze­nia układu immu­no­lo­gicz­nego docho­dzi do powsta­nia prze­ciw­ciał prze­ciwko wła­snej tar­czycy. Takie dzia­ła­nie powo­duje prze­wle­kłe zapa­le­nie tar­czycy, które jest cał­ko­wi­cie nie­bo­le­sne. Przez lata wynisz­cza ten gru­czoł i pro­wa­dzi do...
Choroby tarczycy

Choroby tarczycy

Zdrowie
Schorzenia związane z chorobami tarczycy pojawiają się coraz częściej. Coraz więcej osób nawet już w młodym wieku mogą cierpieć na choroby endokrynologiczne. Niestety kiedy tarczyca zaczyna chorować długo nie daje o sobie znać bo nie boli. Ale skutki zaburzeń pracy tego gruczołu wpływają na cały organizm człowieka. Odmian chorób tarczycy jest kilka, zarówno niedoczynność jak i nadczynność, Hashimoto czy choroby Gravesa-Basedowa są bardzo poważne i nie wolno ich lekceważyć.  Tarczyca to skarb który posiadamy z przodu szyi tuż pod krtanią. Jest nieduża i waży nie więcej niż 30 gramów. Mimo swojego małego rozmiaru odgrywa ogromną rolę w naszym organizmie. To gruczoł który wydziela do naszej krwi hormony, których znaczenie można porównać do ogromnego silnika odrzutowca. Dzięki tym horm...