środa, 1 lutego
Shadow

Remigiusz Mróz – Pisarz, który nie daje o sobie zapomnieć.

Każdy, kto choć raz pomy­śli o tym by przeczy­tać kry­mi­nał rów­no­cze­śnie koja­rzy go z Remi­giu­szem Mro­zem. To 31 letni praw­nik i pisarz z Opola. Jego książki sprze­dają się w ogrom­nych nakła­dach. A każdy kto lubi czy­tać dokład­nie wie, że Mróz to Mróz znany z gorą­cych powie­ści a nie zimo­wej aury.

Jego ostat­nią powie­ścią jest Testa­ment 7 tom z Joanną Chyłką. Pre­miera książki odbyła się 14 marca 2018 roku a już teraz egzem­pla­rze książki są roz­ch­wy­ty­wane przez czy­tel­ni­ków. Zasta­na­wia­li­ście się na czym polega feno­men tego pisa­rza?

O książce:
Znany war­szaw­ski gine­ko­log nie­spo­dzie­wa­nie otrzy­muje ogromny spa­dek od jed­nej ze swo­ich pacjen­tek, choć przy­jął ją w gabi­ne­cie tylko raz. W skład masy spad­ko­wej wcho­dzi zapusz­czona nie­ru­cho­mość, która lata temu po repry­wa­ty­za­cji stała się wła­sno­ścią kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miej­sce, czeka go kolejne zasko­cze­nie – odnaj­duje zwłoki w sta­nie zaawan­so­wa­nego roz­kładu, a nie­długo potem gine­ko­logiem inte­re­suje się poli­cja, gotowa aresz­to­wać go za prze­stęp­stwo.
Lekarz chce, by repre­zen­to­wała go Joanna Chyłka, która jakiś czas temu była jego pacjentką. Pani mece­nas waha się, jest bowiem zaab­sor­bo­wana obroną kogoś innego. Kiedy jed­nak oka­zuje się, że gine­ko­log może pomóc w wycią­gnię­ciu tej osoby z wię­zie­nia, natych­miast się zga­dza. Nie wie, jak wiele sekre­tów drze­mie w rodzin­nej prze­szło­ści spad­ko­daw­czy­ni…

Jeste­ście cie­kawi co dalej? Zatem zachę­camy do lek­tury.

Jeśli zapra­gnie­cie podzie­lić się recen­zją książki. Zapra­szamy do jej prze­sła­nia przez for­mu­larz kon­tak­towy a zosta­nie ona opu­bli­ko­wana na łamach naszego por­talu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *